ارتقای دانش بیمه‌ای و ارزیابی خسارت یکی از رسالت‌های شبکه افسران تحقیق همیار بیمه می‌باشد. ارائه مشاوره حضوری و تلفنی در کلیه موارد بیمه‌ای بویژه در بیمه‌های خودرو ، مشاوره تخصصی جهت بهبود کیفیت ارزیابی خسارت اتومبیل، درمان، مسئولیت و ...