از دیگر خدمات شبکه افسران تحقیق همیار استقرار افسران تحقیق همکار در شرکت‌های بیمه طرف قرارداد می‌باشد که با بررسی اجمالی تمامی پرونده‌های منتهی به خسارت و تطبیق هر کدام با نشانگرهای خطر یعنی مواردی که احتمال تقلب در آنها زیاد است از بروز هرگونه پرداخت من غیر حق و بدون استحقاق جلوگیری کرده و افراد سودجو و متخلف را ناکام بگذارد. همچنین خدمت جدید که برای اولین بار در صنعت بیمه انجام میگیرد تایید اصالت گواهینامه‌های رانندگی می باشد که توسط افسران آگاهی و راهور صورت میگیرد تا در موارد مشکوک اصالت گواهینامه‌های رانندگی تایید یا رد گردد.