شبکه افسران همیار بیمه مفتخر است با همکاری اندیشکده بیمه دوره‌های تخصصی بیمه‌های اتومبیل از جمله موارد تقلب و تخلف در این رشته، موارد مربوط به کروکی ساختگی، آموزش تخصصی محاسبات دیات، ارزیابی وسایل نقلیه موتوری زمینی، فرآیند رسیدگی به خسارت بیمه‌های اتومبیل و قوانین و آیین نامه‌های مربوطه.