تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد بین بیمه گران و بیمه گزاران
ارتقای جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد ملی
توسعه و تقویت فعالیت‌های بیمه‌ای در کشور
مزیت پیدا کردن فعالیت‌های بیمه‌ای در کشور
افزایش توانی بیمه گران
بررسی کارشناسانه و تخصصی پرونده‌های بیمه
رعایت اخلاق حرفه‌ای در بررسی جرائم تقلب و تخلف در صنعت بیمه
کمک به دستگاه قضا و ضابطان دادگستری در پروسه پیشگیری از جرم
کمک به بیمه‌گران در کشف تقلب و تخلف و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی سودجویان
کمک به پیشبرد اهداف بیمه گران در جهت بهبود اقتصاد کشور