سرهنگ حاتم محمدی

سوابق خدمتی
1- رییس پلیس راه استانهای مختلف کشور به مدت 25 سال
2- هفت سال راهور تهران بزرگ که آخرین سمت به عنوان جانشین رئیس راهور تهران بزرگ
3- از سال 1386 تا 1392 به مدت 6 سال به عنوان مشاور عالی فرمانده پلیس راه ناجا در شهرک آزمایش.
4- عضو ارشد کارگروه حمل ونقل بانک جهانی.
5- مشاوره در تعدادی از بیمه های فعال و شرکتهای ارزیابی خسارت
6- فعالیت در شرکتهای بیمه ایران،معلم،کوثر،رازی،آرمان ،دی و البرز به مدت 10 سال با اداره کردن شبکه افسران راهور در زمینه ارزیابی خسارت و تحقیق در پرونده های مشکوک بیمه ای