با تحقیق در پرونده‌های بیمه‌ای نه تنها با متخلفین برخورد می‌شود بلکه خسارت بیمه گذارانی که ذیحق هستند سرعت بیشتری خواهد گرفت .

تحقیق تفکیک سره از ناسره است. تحقیق و حضور افسران تحقیق در بیمه ها باعث پیشگیری از شروع تخلف است، در حقیقت بیمه گران را واکسینه می کند.